CONTACTS

Nishonov N.A. (executive secretary)Ph.D. Tashkent
An E.V.Ph.D. Tashkent
Juraeva N.B.Ph.D. Tashkent
Loginov P.V.Ph.D. Tashkent
Nabiev A.M.Ph.D. Tashkent
Umarkhonov S.I.Ph.D. Tashkent
Khamdamov M.M.Ph.D. Tashkent